Tilvenning av nye barn i Gårdstunet barnehage

I store dele av august vil det foregå tilvenning av nye barn i barnehagen. Det vil si at barnet er sammen med en av foreldrene de første dagene. Alle barn får en kontaktperson som vil ta seg av barn og foreldre i oppstarten eller ved skifte av avdeling.

Det vil bli gjennomfør en ”bli kjent”-samtale med foreldrene i løpet av kort tid, for å utveksle informasjon og lære hverandre bedre å kjenne. I juni inviteres nye foreldre til et informasjonsmøte der generelle opplysninger om barnehagen, driften og annen praktisk informasjon gis.

Tilvenning i barnehagen handler om å gi barn og foreldre en god og trygg oppstart. Vi vil arbeide for å skape rolige og trygge omgivelser for alle barna, der dagsrytme og rutiner vil være det sentrale. Turer vil i all hovedsak foregå i barnehagens nærmiljø.

Ved overgang fra en avdeling til en annen vil det ved behov gjennomføres en foreldresamtale med en ansatt fra ”gammel” og en fra ”ny” avdeling. Før overgangen til Stallen/Stabburet vil barna være på besøk flere ganger. Dette er for å gjøre barna kjent på ny avdeling.

Her i barnehagen kalles 3-åringene for harer, 4-åringen for ulver og siste året før skolestart kalles barna for sjiraffer.

Dagsrytmen i Gårdstunet barnehage:

Kl. 07.30-08.30            Frokost, frilek ute/inne. Stallen og Stabburet starter dagen ute, og alle barn må være kledd for DAGENS VÆR. Været bestemmer også hvor lenge barna er ute

Kl. 09.15-11.00              Tilrettelagte aktiviteter, grupper, fri lek og fruktservering.

Kl. 11.00-11.30              Rydding, dobesøk/bleieskift, håndvask og samlingsstund.

Kl. 11.30-12.15              Formiddagsmat.

Kl. 12.15-14.30              Påkledning og utelek/soving.

Kl. 14.30-15.00             Rydding av uteleker, do besøk/bleieskift, håndvask.

Kl. 15.00-15.30             Knekkebrød/brød og frukt/grønnsaker.

Kl. 15.30-16.45            Stallen og Stabburet avslutter dagen ute. 

Kl. 16.45                       Barnehagen stenger. Ved for sen henting må foreldre betale bot.

NB! Dette er ca. tider.  Dagsrytmen kan endre seg litt etter årstidene.