Foreldresamarbeid i Gårdstunet barnehage

For oss i Gårdstunet barnehage er samarbeidet med foreldre særdeles viktig. Sammen har vi et felles ansvar for at barna trives og utvikler seg.

Vi ønsker at samarbeidet skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra foreldre om hva vi gjør bra, og hva vi kan bli bedre på. Innspill fra foreldre bidrar til refleksjon rundt vår praksis, som igjen kan føre til endringer av rutiner og opplegg.

I det daglige foregår foreldresamarbeidet ved levering og henting, hvor vi gir informasjon vedrørende hvert enkelt barn. Ikke all informasjon egner seg å gi når barnet er tilstede og vi kan da avtale et møte. Foreldre får også tilbud om foreldresamtale minst en gang i året.

Det blir sendt ut ukeplaner og månedsbrev på den interne hjemmesiden. Her legges også ut korte innlegg og bilder om hva vi gjør i hverdagen. Slik kan både foreldre og barn forberede seg på hva som skal skje i barnehage samt samtale om opplevelser i barnas liv i etterkant. Det er ett til to foreldremøter i året, samt et årsmøte i andelslaget.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. På høstens foreldremøte velges representanter fra hver avdeling til dette. Ved oppstart finner et foreldremøte for nye foreldre sted. Vi gjennomfører også en ”Bli-kjent-samtale1 i perioden med tilvenning. Barnehagen inviterer til foreldrekaffe og andre sosiale sammenkomster flere ganger i løpet av året.

Personalet i barnehagen har taushetsplikt. Dette betyr at vi ikke utgir informasjon om barn til andre foreldre, barn eller kjente. Vi er dette veldig bevisst og ønsker et samarbeid med foreldre og barn bygget på gjensidig tillit og respekt.