Sykt barn?

I barnehagen er vi mange som er samlet hver dag og barn er tett på hverandre. Det er derfor helt naturlig at de aller fleste barn er noe syke i løpe av barnehagetiden sin. Immunforsvaret mot ulike sykdommer skal bygges opp, men det er viktig å holde barnet hjemme når barnets allmenntilstand tilsier at barnet ikke kan delta i normale aktiviteter i barnehagen. Det er også viktig å unngå å smitte andre barn og ansatte.

Nedenunder følger Folkehelseinstituttets retningslinjer. Flere råd kan finnes på Folkehelseinstituttets nettsider https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

Feber:
Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5° om morgenen og 38° på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfri. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

Influensalignende symptomer:
Barnet kan gå til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi kan det være aktuelt å være hjemme lenger.

Diaré med eller uten brekninger:
Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som konstitusjonelt har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen.

Øyekatarr (konjunktivitt):
Med dagens kunnskap er det ikke av smittevern hensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.

Forkjølelse:
Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Brennkopper:
Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter.

Er man usikker på hvor lenge man bør holde barn hjemme er det lurt å se på anbefalingene som ligger på  Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/11.-barnehager-og-smittevern---veil/#anbefalinger-om-naar-syke-barnehagebarn-boer-holdes-hjemme